Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

 1. gwarancje zapłaty wadium
  Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu.  Towarzystwo Ubezpieczeń wystawiając tę gwarancję zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego (organizatora przetargu) określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.
 2. gwarancje należytego wykonania umowy
  W ramach gwarancji należytego wykonania umowy Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 3. gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
  W gwarancji należytego usunięcia wad i usterek Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 4. gwarancje zwrotu zaliczki
  Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana wówczas, gdy inwestor przekazuje środki pieniężne wykonawcy kontraktu w poczet zapłaty za wykonywane prace. W gwarancji zwrotu zaliczki Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonawca, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczy jej lub nie zwróci w terminie określonym w umowie.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • spełnienie wymogu zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej wykonawcy,
 • potwierdzenie wysokiej jakości wykonywanych prac,
 • możliwość uczestnictwa w wielu przetargach równocześnie,
 • większa dostępność niż w przypadku gwarancji bankowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych

W ramach gwarancji Towarzystwo Ubezpieczeń bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty, na każde wezwanie organów celnych, wszelkich kwot wynikających z powstałych w okresie obowiązywania gwarancji długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby dłużnik, jeżeli zapłacenie określonych tych należności stałoby się wymagalne.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • uproszczenie prowadzenia składu celnego, agencji celnej,
 • przyspieszenie dokonywania formalności związanych z odprawami celnymi,
 • umożliwienie stosowania odroczeń płatności długów celnych,
 • brak konieczności zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru,
 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako zabezpieczenie długów celnych,
 • zwiększenie wiarygodności i prestiżu importera.
 

Korzyści dla klientów posiadających gwarancje ubezpieczeniowe

 1. przewaga konkurencyjna – możliwość wystartowania w kilku przetargach w jednym czasie i zdobycia większej ilości zleceń
 2. zwiększenie płynności finansowej - unikanie angażowania własnych środków finansowych w celu złożenia zabezpieczeń
 3. zwiększenie płynności finansowej - możliwość odblokowania zabezpieczeń finansowych złożonych do wcześniej zawartych kontraktów,
 4. obniżenie kosztów - koszt gwarancji niższy od kosztu zablokowania środków
 5. prestiż - potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów przez Gwaranta z bardzo wysoką wiarygodnością (rating Standard&Poor’s: A+)
 6. wygoda- po zawarciu Umowy o limit i złożeniu zabezpieczeń proces otrzymania gwarancji przebiega bardzo szybko
 7. optymalizacja dostępnego finansowania w bankach- Jeżeli gwarancji udziela bank z którym Klient współpracuje, może to znacząco ograniczyć limity kredytowe uzyskane przez Klienta w tymże banku
 8. bezpieczeństwo- brak utraty zatrzymanej kaucji gotówkowej w razie upadłości kontrahenta (szczególnie gdy Beneficjentem jest podmiot prywatny)
 9. przewaga gwarancji ubezpieczeniowych nad bankowymi- treści gwarancji ubezpieczeniowych są “bezpieczniejsze” niż treści gwarancji bankowych. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych wymagane jest dołączenie do wezwania większej ilości dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia.
google logo